Sistemi za kontrolu zagađenja i pročišćavanje izduvnih gasova

Naše spalionice dizajnirane su da rade s minimalnim emisijama u zrak. Ovisno o lokaciji i aplikaciji, u nekim zemljama potrebni su dodatni sustavi za kontrolu emisije kako bi se omogućio rad u skladu sa lokalnim propisima i unutar propisanih graničnih vriednosti emisija.

Sve INCINER8 spalionice konstruirane su na naćin da se dimni plinovi prisiljavaju na prolaz kroz plamen plamenika kako bi se osiguralo sagorjevanje štetnih komponenti dimnog plina. Dimni se plinovi tada zadržavaju u sekundarnoj komori u trajanju od minimalno 2 sekunde na visokoj temperaturi (850 – 1100 C) prije ispuštanja u atmosferu.

Vezano uz dioksine i furane, zbog njihove izuzetne stabilnosti, dioksini i slične komponente dimnog plina mogu biti potpuno uništeni jedino u sledećim uvetima:

– homogea visoka temperatura (> 850°C)
– suvišak kisika (>6 %)
– dovoljno vrijeme zadržavanja dima na visokim temperaturama

Naše su spalionice dizajnirane na način da su sva 3 uvjeta zadovoljena. Na ovaj način sprečavamo čestice dioksina da “pucaju” na manje, raktivne čestice, koje se reformiraju opet u molekule dioksina, posebno u prisustvu teških metala, koji reagiraju kao katalizatori.(reformacija, odnosno “de novo” formacija)

Mali sistem kontrole zagađenja

Sistem sa 120 filterskih elemenata pogodan za kontrolu zagađenja kod većine malih modela spalionica


Srednji sistem kontrole zagađenja

Sistem sa 230 filterskih elemenata pogodan za kontrolu zagađenja kod srednjih modela spalionica


Veliki sistem kontrole zagađenja

Sistem sa 320 filterskih elemenata pogodan za kontrolu zagađenja kod velikih modela spalionica


Venturi scrubber sustav kontrole zagađenja

Venturi scrubber sustav za kontrolu emisija dostupni za većinu naših modela spalionica